Marc Hirshman

פרופ' מנחם הירשמן מתעניין במדרש ובמחשבת חז״ל. מלמד במרכז מלטון לחינוך יהודי באוניברסיטה העברית והיה ראש המכון לחקר ארץ ישראל ביד בן צבי 2008- 2013.

­